Debatthuset  

Gå tillbaka   Debatthuset > Fritid, hobby och övrigt > Familj och samlevnad

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
Gammal 2006-12-09, 18:38   #1
Virus
Medlem
 
Reg.datum: dec 2006
Inlägg: 43
Thumbs up Bra att känna till vid separation ang gem barn

Lägger in smått o gott som kan vara bra att känna till i frågor som rör vårdnad/umgänge/boende-Barn !

jag skriver ner några små HINTAR om saker som kan vara bra att känna till.


1) oavsett vårdnadsform(gemensam vårdnad -GV eller enskild vårdnad-EV) så kan umgänget och boendet se olika ut.Rent juridisk har dessa två saker inte med varann att göra.(vilket många blandar ihop)

2) Kolla upp redan nu hur er hemförsäkring ser ut.Finns det rättskydd med i er försäkring?Står ni som huvudförsäkringstagare eller "bara" medförsäkrad?

står ni BARA medförsäkrad så gäller ej rättskyddet er när ni separerar utan ni måste då teckna en egen försäkring med rättskydd som i sin tur tar 2 år innan det börjar gälla.Rättskydd gäller ej i SAMBAND med skilsmässa vad gäller vårdnad /umgänge/boende om barnen.

3) Ang bankbok för barnen.vid GV så skall det vara omöjligt att för den ena föräldern kunna gå att plocka UT pengar från kontona utan den andre förälderns underskrift,detta efterlevs inte alltid av bankerna,tyvärr.Skaffa hellre ett ytterligare konto i ert eget namn eller ha ett bankfack att ha pengar i för barnets räkning så förfogar ni själva över de slantar som ni själva har satt in.

4) vid ev. övergrepp.. UPPSÖK ALLTID läkare FÖRST! sedan en polisanmälan-i annat fall står oftast ord mot ord och åtal läggs ner. ANMÄL när det inträffar, inte när ni väl hamnar i ev vårdnads och umgängestvist- ty då ser bara instanser såsom familjerätten och domstolar det som ett försök till umgängessabotage hur mycket sanning det än ligger i att övergrepp har begåtts.

5) vid ev besök hos familjerätten för s.k samarbetsamtal,tänk dej noga för VAD du säger ty allt vill och kommer att om möjligt slå tillbaka på dej själv och det drabbar i slutändan dels dej själv dels barnet. ALLTSÅ ,håll en låg profil, svara det du måste för att svara på en ställd fråga inget mer.våga ifrågasätta vad en del frågeställningar har för betydelse för sakfrågan, i annat fall svara inte alls. Påtala missförhållanden utan att spy ur er galla över motparten ty då slår det också bakåt på er själva..

------------------------------------------------------------------------------------------------

här följer några paragrafer och artiklar som kan vara bra att känna till:

Föräldrabalken:

Föräldrabalken 6 kap.1 ?

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god
fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin
person och egenart och får inte utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling.


FB 6 kap, 2a ?

"Vid bedömningen av vad som är bäst för
barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets
behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna."


vid konflikt mellan föräldrar kan dessa två viktiga paragrafer synas gå stick i stäv och visst här har vi ett dilemma,och tyvärr är det i skrivande stund som så att familjerätter o domstolar TYVÄRR konstant väljer
FB 6 kap, 2a ? FÖRE Föräldrabalken 6 kap.1 ?

så här kommer redan utsatta barn att bli än mer utsatta som jag ser det.det är här man måste kämpa för att få familjerätterna samt domstol att förstå att där det förekommer våld o droger mellan/mot en förälder mot den andra föräldern så är det INTE ett barns bästa man ser till om man negligerar FB 6 kap.1 ? och sätter FB 6 kap, 2a ? i första rummet konstant utan urskiljning
.

-------------------------------------------------------

sen har vi då barnkonventionen där följande artiklar talar för ett barns rättigheter att bl.a känna sej trygg

artiklarna 3,6,9,19,24,36,37,39 med tonvikten på art 3,6,9 och 19 i synnerhet.

--------------------------------------------------------
Brottsbalken:

Ofredande av barn enl. 4kap 7? brottsbalken.

Definition:

Ofredande genom:

Handgripligen antasta ,Skottlossning mot ,Stenkastning mot ,Oljud ,
Annat hänsynslöst beteende
--------------------------------------------------------


14 kap 1 ? Socialtjänstlagen:


Eftersom familjerätterna inte är pigga på att upplysa
om att det finns en paragraf i socialtjänstlagen..så
gör jag det så gärna


Det är som så att familjerätten kan använda sej av 14
kap 1 ? Socialtjänstlagen när de vill ha ut
sekretessbelagda uppgifter.

Denna paragraf kan man mycket väl applicera på
förälder som misstänks vara skadlig för barnet,man kan
alltså sätta barnets rättsäkerhet framför t.ex
förövares och /eller missbrukares "rättighet" till
vårdnad och umgänge i vissa fall.men av någon
outgrundlig anledning så används den inte speciellt
ofta snarare som så att helvetet hinner frysa till is
innan de öht behagar använda den

((( OBS !!!!)))),((( OBS !!!!)))),((( OBS !!!!))))
En utredning måste ha inletts jml 11 kap 1 ? med stöd
av 11 kap 2 ?, för att man ska kunna hämta ut någon
information mot den enskildes vilja.

Så, ni utsatta offer med utsatta barn, iofs kan ni
aldrig tvinga soc-ryporna att använda denna
paragraf, men ni kan alltid anmäla dem till högre
instans för vad du anser som att de inte sätter
barnets rättsäkerhet framför förövares "rättigheter"
till GV och umgänge ,hänvisa samtidigt till de
paragrafer samt barnkonventionens artiklar och inte
att förglömma brottsbalken vad som står FÖR barnets
rättsäkerhet,.. som jag nämt tidigare.

ju fler som ständigt gör sådana här anmälningar
oavsett om det inte leder till det resultat ni önskar
så är det iaf bättre att det finns dokumenterat..
då syns sanningen om familjerätternas agerande /brist
på agerande i sakfrågan.

Det är som så att allt skriftligt mtrl ni sänder till
dem måste de diarieföra så ni skall inte begära varken
det eller detta via telefon eller möte utan SKRIV, ge
dem originalet ,behåll en egen kopia med en stämpel som
bevisar att kopian överensstämmer med orginalet

--------------------------------------------------------

Barns ?rätt? att i praktiken att vara med o bestämma var de vill bo,
om de vill /inte vill ha umgänge:Verkställigheten gäller UMGÄNGE, BOENDE och VÅRDNAD.
Ingen tolv åring får hämtas MOT SIN VILJA till umgänge. Ingen tolvåring får heller hämtas MOT SIN VILJA F-R-Å-N UMGÄNGE!

En umgänges förälder kan, OM DET ÄR BARNETS VILJA,
behålla barnet hos sig utan att verkställighet får
ske. Lagtexten är inklippt här från Notisum och aktuell
info är skriven med versaler.

21 kap. Om verkställighet av domar, beslut eller avtal
om vårdnad, boende eller umgänge

Verkställighet av domar, beslut eller avtal

1 ? Vid verkställighet skall barnets bästa komma i
främsta rummet. Verkställighet av vad allmän domstol
har bestämt i dom eller beslut om VÅRDNAD, BOENDE,
UMGÄNGE eller ÖVERLÄMNANDE av barn söks hos
länsrätten. Har domen eller beslutet inte vunnit laga
kraft och är det inte särskilt medgivet att
verkställighet ändå får ske, får länsrätten inte vidta
åtgärder enligt 2-4 ??.
Verkställighet av avtal enligt 6 kap. 6 ?, 14 a ?
andra stycket och 15 a ? andra stycket söks hos
länsrätten. Vad som i detta kapitel föreskrivs om
verkställighet av dom eller beslut som vunnit laga
kraft gäller även ett sådant avtal. Lag (1998:319).

VIDARE:

5 ? Har barnet fyllt tolv år, får VERKSTÄLLIGHET inte
ske MOT DESS VILJA utom då länsrätten finner det
nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Detsamma
gäller, om barnet ännu inte har fyllt tolv år men har
nått en SÅDAN MOGNAD att dess vilja bör beaktas på
motsvarande sätt. Lag (1983:485).


6 ? Länsrätten kan VÄGRA verkställighet, om det är
uppenbart att förhållandena har ändrats sedan den
allmänna domstolens dom eller beslut meddelades eller
socialnämnden godkände föräldrarnas avtal, och det av
hänsyn till barnets bästa är påkallat att frågan om
vårdnad, boende eller umgänge prövas på nytt.

En sådan fråga tas upp av allmän domstol på ansökan av den som
har varit part i målet hos länsrätten eller på ansökan
av socialnämnden.

Länsrätten får även i andra fall
vägra verkställighet, om det finns en risk som inte är
ringa för att barnets kroppsliga eller själsliga hälsa
skadas. Lag (1998:319).


-----------------------------------------------------
Att hos polis begära handräckning vid verkställighetsärenden av detta slag är möjligt,men, en viktig sak att veta är att polisen är inte SKYLDIGA att ställa upp på handräckningen om de inte finner skäl nog.

Vidare så är det som så att polis eller myndighet får INTE verställa domen ang umgänge annan tid än den umgängestid som finns i en dom som vunnit laga kraft..

I praktiken betyder det att polis eller myndighet får INTE hämta barnet före eller efter fastslagna umgängestider!

-----------------------------------------------------

Vårdnadskommitee?n s betänkande ang vårdnad och umgänge finns här:

http://www.regeringen.se/sb/d/5073/a/45564


Remissvar fr JK finns här

http://www.nj.se/NJAB/Nyhets/dokdb.nsf/byadjmalnummer/JK3031_05_80/$file/JK3031_05_80.pdf?OpenElement
När det gäller vem som skall bo kvar i gemensam bostad:


idag är det som så att om INTE bostaden är skriven som en persons enskilda egendom så har man rätt att ansöka om besittningsrätt av bostaden oavsett om en eller båda eller endast motparten står för kontraktet. Man skickar efter/hämtar ansökningshandling hos tingsrätten. Fyller i pappret samt skriver ner orsaker man anser styrka ens behov av att få besittningsrätten(kvarsittningsrätten som det också kallas ibland) av bostaden.

När tingsrätten får in dessa handlingar så kommer motparten att beredas samma möjlighet att bestrida detta och även h*n lämna uppgifter om orsaker varför de skall ha bostaden istället. Den som ansöker om detta får stå för en kostnad på drygt 450 kr(kan ha höjts en aning senaste åren) Här gäller det att vara saklig och INTE slänga skit på motparten ty det slår som sagt oftast tillbaka negativt på en själv. Sakfakta kan vara att man anser att man skall bo där med barnen, och inte vill rycka upp barnen från den miljön om man menar på att man skall vara den huvudsaklige boföräldern av olika skäl.

Tänk på att det är en handling som motparten får ta del av det du skriver och anför som skäl för att du skall ha kvar bostaden och motparten flytta. När tingsrätten slutgiltigt bestämt vem som skall flytta så har man rätt att få polishandräckning via tingsrätten för avhysning av den personen som är ålagd att packa o dra såvida h*n inte flyttar frivilligt
Vad man bör känna till är också att när man väljer att flytta där man har GV om underåriga barn så äger man alltså ingen laglig rätt att flytta med barnen utan att motparten förälder genom att skriva under flyttanmälan på barnen godkänner sådan flytt.

Visst kan man i praktiken ändå ta barnen o flytta iom att det drar oftast ut månader på att få ett slutgiltigt fastställande av mantalskrivning för barnen. Vid de tillfällen en förälder flyttar med sej barnen vid GV så startar det en utredning på skattemyndighetens avd (folkbokföringen) som har till uppgift att samla in vadera förälderns orsaker till att de anser att barnen skall vara skrivna hos just dem.

Vad man bör känna till ytterligare är att man äger rätten att påskynda ett beslut i sakfrågan genom att intimiristiskt kräva att motparten skall ha inkommit senast 8 dagar efter de mottagit handlingen från skattemyndigheten med ett svar i sakfrågan - i annat fall tenderar det att dröja månader innan ett avgörande kommer till stånd vilket man också kan överklaga och så går det ytterligare månader. Under tiden så kan, om f-kassan får nys om det, bidrag såsom barnbidrag och underhåll hållas inne under processens gång. man får alltså inget underhåll och ibland inget barnbidrag heller.

Ju längre denna utredning håller på ju mer hinner barnet rota sej på nya stället, t.ex nytt dagis/fritids skola (kompisar.. det är starka skäl att mantalskriva barnet där trots att en förälder från början tagit med sej barnen trots att motparten förälder ej godkänt detta vid GV om just barnen.) Lika här, det är handlingar som motparten får ta del av så tänk på VAD ni skriver.

Denna utredning går inte hand i hand med ev. vårdnads/umgänges eller boendetvist i domstol utan sköt separat .detta betyder att i praktiken kan skattemyndigheten skriva barnet hos förälder A först, men när väl dom faller slutgiltigt och där man inte längre kan överklaga domen om boende i högre instans så är det där domen säger att barnet skall vara mantalskriven(dvs där barnet skall bo huvudsakligen) som kommer att bli mantalskrivningsadressen i slutändan. Alltså, skattemyndigheten kan komma att tvingas ändra sitt fastslagna beslut
Ingår i underhållsbidraget

Livsmedel,Gäller fyra veckors näringsberäknad matsedel med
vanliga rätter.Både råvaror och halvfabrikat ingår
Kläder
Skor + reparationer
Kemtvätt
Väska
Almanacka
Klocka
Paraply
Tvättmedel Diskmedel Sköljmedel
Tvål Tandkräm Tandvårdsprodukter
Hudvård Schampo Hårvård
Hårklippning Rakning Nagelvård
Blöjor Mensskydd
Cykel Leksaker
Cd-skivor Kassettband
Böcker Tidskrifter
Träningsoverall Idrottskläder
Vanliga skridskor
Vanliga skidor Pjäxor Gymnastikskor Fotbollsskor
Avgift till idrottsklubb (låg)
Möbler Husgeråd
TV/Radio + reparation
Sängkläder
Elutrustning Gäller kablar, kontakter, telefonsladd
Dagstidningar Vanlig telefon Brev Vykort Frimärken
Barnvagn Spjälsäng Barnstol Bilbarnstol
Hushållsel Gäller medelförbrukning i lägenhet utan disk- och tvättmaskin
Hemförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Avser sjuk- och olycksfall
Fickpengar Avser bio, bad, tidningar och fika

-------------------------------------------------

Ingår inte i underhållsbidraget och skall således delas lika o ses som kostnader utöver där BÅDA föräldrarna skall dela på kostnaderna

Godis Läskedrycker Chips Popcorn Alkohol/tobak
Särskild utrustning för:
Ishockey Fotboll Golf Ridning Balett Utförsåkning Inlines
Skolresa Semester
Dataspel
Avgift till idrottsklubb (hög)
Moped
Dator och tillbehör Internet
Stereoanläggning Musiklektioner Instrument
Mobiltelefon
Hushållsmaskiner FrysDisk- och tvättmaskin
Bostad
UmgängeUtgifter i samband med umgänge som varar mindre än fem
hela dygn och där umgängesresan understiger tio mil ENKEL resa

Sjukdom Avser sjukdoms- och handikappskostnader som inte täcks av bidrag
Barnomsorg
Studier på annan ort


-----------------------------------------------------

Umgängesresor


Upp till 10 mil ENKEL resa får umgängesföräldern själv stå för.
Dvs i praktiken betyder detta följande:

Det blir upp till 40 mil / umgängestillfälle som umgängesförälder själv skall stå för ekonomisk kostnad i samband med resor till och från umgänge.

Det är ju ett restillfälle T/R vid umgängets början ( hämtning av barn och tillbaka till sin bostad) Det är också ett restillfälle T/R vid umgängets slut(återlämning av barnet till boföräldern samt resan hem till sin egen bostad igen)


Antal mil UTÖVER 10 mil ENKEL gäller följande:

Boförälder skall, OM h*n har ekonomisk förmåga, betala HÄLFTEN av de överstigande antal milen över 10 mil ENKEL i annat fall får umgängesföräldern stå för denna kostnad också.

Slutligen:

Det är ALLTID det billigaste färdmedlet som beräkningen skall göras på OAVSETT om barnet t.ex kan åka buss själv eller ej ,är Buss/tåg billigaste men umgängesföräldern likväl vill använda egen bil,egen heliokopter(för att överdriva en smula) så får umgängesföräldern själv stå för kostnaden som blir utöver vad billigaste färdmedlet blivit.
Virus är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara

Gå tillbaka Debatthuset > Fritid, hobby och övrigt > Familj och samlevnad > Bra att känna till vid separation ang gem barn

Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:41.


Programvara från: vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson